Do zadań Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie należą:

 • kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 • dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 • współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;
 • udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 • gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 • wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, opinii o ich kwalifikacjach osobistych oraz sporządzanie opinii kwalifikacyjnej w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinie przysposabiającej;
 • zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno - położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 • udział w zespołach do spraw oceny sytuacji dziecka;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;
 • realizowanie innych zadań przewidzianych przepisami dotyczącymi opieki nad dzieckiem i rodziną.

Ośrodek współpracuje z kandydatami do przysposobienia dziecka w zakresie opieki nad dzieckiem i jego wychowania,
w szczególności w następujących dziedzinach:

 • diagnoza pedagogiczna i psychologiczna dzieci i rodzin;
 • problemy wychowawcze w rodzinie;
 • problemy związane z rozwojem dziecka.

Ośrodek adopcyjny wspiera osoby, które przysposobiły dziecko, w wykonywaniu przez nie funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:

 •  poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekunczych i wychowawczych; 
 • pomoc pedagogiczną i psychologiczną;
 • pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego.

 

 Potrzebne dokumenty umożliwiające rozpoczęcie procedury adopcyjnej:

 • akt małżeństwa;  
 • sentencja rozwodu (w przypadku kolejnego związku, któregoś z małżonków);
 • zaświadczenie o zarobkach;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • zaświadczenie lekarskie - stwierdzajace, że stan zdrowia umożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem od lekarza rodzinnego, 
 • życiorysy obojga małżonków, uwzględniające przede wszytskim informacje dotyczące rodziny pochodzenia;
 • podanie do Ośrodka a w nim zawarte oczekiwania wobec dziecka (np. wiek, płeć), dokładnych adres i kontakt telefoniczny, e-mail, krótka motywacja decyzji o adopcji.

  Na pierwsze umówione spotkanie ze specjalistą, nie musicie Państwo przynosić żadnego dokumentu. Jest to spotkanie wstępne, podczas którego dowiecie się Państwo jak wygląda droga do adopcji dziecka.
   

Proces adopcji krok po kroku

W 154 Artykule Ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawodawca określił, że „Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, zwanych dalej „kandydatami do przysposobienia dziecka”, stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego.”

Proces przygotowania kandydatów określony w Ustawie wygląda następująco:

I. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na rodziców adopcyjnych.

 1. Zebranie niezbędnych dokumentów potrzebnych do kwalifikacji kandydatów
   
 2. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna oraz indywidualne szkolenie (wyposażenie kandydatów w niezbędną wiedzę z zakresu prawa oraz przygotowanie do rozwiązywania w przyszłości specyficznych problemów rodziców adopcyjnych. Spotkania indywidualne dostosowane do konkretnej rodziny (od kilku do kilkunastu spotkań).
  Diagnoza psychologiczna i omówienie wyników testów psychologicznych z kandydatami.
 3. Rodzinny wywiad środowiskowy w domu kandydatów.
 4. Przy spełnianiu wymogów formalnych oraz pozytywnej diagnozie psychologiczno – pedagogicznej uwzględniającej motywacje, wydania jest wstępna kwalifikacja kandydatów do szkolenia.
 5. Zajęcia grupowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych (grupy po 12 – 16 osób).

Szkolenie grupowe – 40 godzin zgodne z programem zatwierdzonym przez ministra „Adres docelowy: Rodzina”

 1. Formalne zakwalifikowanie rodziny jako kandydatów na rodziców adopcyjnych. Nie każda rodzina składająca podanie do Ośrodka zostaje zakwalifikowana. Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka składa się z pracowników merytorycznych prowadzących postępowanie adopcyjne oraz diagnozujących dzieci. W razie konieczności Komisja jest rozszerzona o specjalistów (lub opinie) osób z zewnątrz: specjalistów innych ośrodków, sędziów, lekarzy.

Każdy z kandydatów, bez względu na ośrodek adopcyjny, w którym był szkolony, przechodzi podobny proces przygotowawczy.

 II. Kwalifikacja dziecka do przysposobienia – to kolejne zadanie ośrodka adopcyjnego
Samo uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, nie jest jednoznaczne  z kwalifikacją dziecka do przysposobienia. Każde dziecko zgłoszone do ośrodka adopcyjnego jest diagnozowane pod kątem jego potrzeb. Przeprowadzana jest:

 • diagnoza medyczna: gromadzona jest dokumentacja medyczna, każde dziecko badane jest przez pediatrę i neurologa dziecięcego stale współpracującego z Ośrodkiem, a w razie konieczności przez: rehabilitanta, okulistę, dermatologa, inne;
 • diagnoza psychologiczna w zakresie poziomu rozwoju dziecka oraz potrzeb, nad którymi należy pracować, określane są więzi z opiekunami, rodzeństwem, rodzicami biologicznymi;
 • diagnoza pedagogiczna w zakresie poziomu rozwoju dziecka oraz sytuacji środowiskowej rodziny pochodzenia dziecka, określane są więzi z opiekunami, rodzeństwem, rodzicami biologicznymi.

            Kwalifikacji do przysposobienia dokonuje Komisja Kwalifikacyjna Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.

Większość dzieci, które są zgłaszane do naszego Ośrodka są znane specjalistom, którzy uczestniczyli w zespołach ds. oceny sytuacji dziecka i współpracują z organizatorami pieczy zastępczej i  rodzinami zastępczymi.

III. Właściwy proces adopcyjny.

 1. Dobór rodziny, która najpełniej zabezpieczy potrzeby materialne, zdrowotne i emocjonalne konkretnego dziecka (rodzeństwa). Dobór dokonuje Komisja Ośrodka Adopcyjnego.
 2. Zapoznanie wskazanej rodziny z całością zgromadzonej dokumentacji dziecka:  jego sytuacji prawnej, zdrowotnej oraz wyników diagnozy psychologicznej i pedagogicznej – ochrona danych osobowych jest prowadzona zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych POA w Koszalinie.
 3. Pierwszy kontakt kandydatów z dzieckiem. Zasadą podstawową podczas spotkania jest dbałość o bezpieczeństwo emocjonalne dziecka. W razie konieczności spotkanie organizowane jest w domu opiekunów lub w Ośrodku z wykorzystaniem lustra weneckiego.
 4. Kolejne spotkania kandydatów z dzieckiem do podjęcia, decyzji o przysposobieniu.
 5. Złożenie do sądu wniosku o przysposobienie dziecka wraz z całą zgromadzoną dokumentacją dotyczącą rodziny i powierzenie pieczy nad nim do czasu zakończenia postępowania.
   

            Dziecko trafia do domu kandydatów adopcyjnych na podstawie postanowienia sądu

 1.  Nadzór Ośrodka nad przebiegiem styczności i tworzenia się więzi już w domu kandydatów. Przeprowadzane są wizyty w domu, udzielane jest wsparcie psychologiczne i pedagogiczne rodzicom. Na podstawie podjętych działań sporządzana jest opinia do sądu, która jest później podstawą orzeczenia o przysposobieniu.
 2. Sprawa o przysposobienie.
 3. Po przysposobieniu Ośrodek nie inicjuje już kontaktów z rodziną adopcyjną. Jednak rodziny na własne życzenie mają możliwość skorzystać z każdej pomocy, jaką oferuje Ośrodek. Wyjątkiem od tej reguły jest próba łączenia rodzeństwa w rodzinie, która wcześniej przysposobiła dziecko tej samej matki biologicznej. 
 4. Stałą formą wsparcia psychologiczno – pedagogicznego rodzin adopcyjnych jest grupa wsparcia , która odbywa się raz w miesiącu i ma charakter otwarty ( ta forma pracy z rodzinami cieszy się dużym zainteresowaniem ).
"Adoptować dzieci... znaczy uznać, że miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne.
(...)Istnieje rodzenie, które urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się mu.
Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie biologicznym".
Jan Paweł II