Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie został powołany w styczniu 2012 roku. Jednak historia naszej instytucji jest znacznie dłuższa. Ośrodek realizuje zadania adopcyjne już od 1991 r. W tym okresie był częścią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie. Od 2000 roku istniał już jako samodzielna jednostka, której pierwszym dyrektorem była Pani mgr Maria Czubaj. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Koszalinie oprócz przeprowadzenia przysposobień ( w latach 2000 - 2011 utworzono rodziny adopcyjne dla ponad 400 dzieci) brał czynny udział w tworzeniu rodzinnych form opieki zastępczej. Specjaliści przeszkolili i wspierali kilkaset rodzin zastępczych z kilku powiatów. Przez wiele lat przy Ośrodku działał Klub Rodzin Zastępczych. Stworzono również bardzo szeroką ofertę pomocy dzieciom (od indywidualnych terapii, przez zajęcia grupowe , na zabawach i organizacji ferii kończąc). Specjaliści w Ośrodku wiele pracy poświęcali na rzecz rodzin biologicznych, organizując między innymi spotkania z dziećmi umieszczonymi w opiece zastępczej.

 

Od stycznia 2012 roku instytucja funkcjonuje jako Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie, który jest jednostką budżetową Województwa Zachodniopomorskiego. W naszym zespole pracują specjaliści, którzy współtworzyli wcześniej Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Koszalinie oraz Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Białogardzie. W sprawach kwalifikacji dzieci do przysposobienia obszarem działania POA w Koszalinie jest województwo zachodniopomorskie, w szczególności powiaty: koszaliński, sławieński, białogardzki, szczecinecki, wałecki, drawski i świdwiński i Miasto Koszalin.

Owocem pracy całego zespołu jest napisanie w 2012 roku autorskiego programu do szkolenia rodzin adopcyjnych "Adres docelowy: Rodzina" , który służy nam do wspólnej pracy z Państwem.  

Ośrodek prowadzi również szkolenia dla kandydatów na rodziny zatępcze spokrewnione i niespokrewnione z dzieckiem, rodziny zawodowe oraz dyrektorów rodzinnych domów dziecka. Szkolenia odbywają się zgodnie z autorskim programem zatwierdzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej "Adres tymczasowy: Opieka zastępcza". Rodziny na te szkolenia kierowane są przez organizatorów pieczy zastępczej. Od 2022 roku Ośrodek nasz został połączony z Ośrodkiem w Szczecinie, który teraz funkcjonuje jako Oddział Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.

Instytucję tworzą ludzie. A to co możemy Państwu ofiarować to doświadczenie i zaangażowanie.

                                                        Zapraszamy !

 

"Adoptować dzieci... znaczy uznać, że miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne.
(...)Istnieje rodzenie, które urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się mu.
Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie biologicznym".
Jan Paweł II